Aktuāli!

Draudze aicina pieteikties pie mācītāja uz Iesvētes mācībām. Tās noris Aizkraukles luterāņu baznīcā katra mēneša 2.sestdienā no plkst.12:00-14:00

********

Aizkraukles luterāņu baznīcā regulārie dievkalpojumi katru mēnesi 1.un 3.svētdienā 14-00.

Katra mēneša

Aizkraukles luterāņu baznīcā kalpo mācītājs Aleksandrs Ivanovs.

Aicinām uz Dievkalpojumiem !

DRAUDZES dzīve – Dievs, daba, darbs

Ar Dieva svētību draudze kalpo 1680-1688.gadā celtajā Aizkraukles luterāņu baznīcā, kas ir valsts nozīmes gotikas stila kultūras piemineklis Nr.6155. Draudze par ziedojumiem, par sava īpašuma nomas maksājumiem, par Lauku atbalsts dienesta maksājumiem par Aizkraukles pilskalna teritoriju kopšanu un arī piesaistītajiem

 valsts un Eiropas Savienības projektu līdzekļiem ar lielu pašatdevi un brīvprātīgu darbu veikusi baznīcas restaurāciju un draudzes īpašumā sabiedriski nozīmīgo kultūras un dabas teritoriju kopšanu un tūrisma infrastruktūru tajos. Draudzei ir  sabiedriskā labuma sniedzējas organizācijas statuss labdarībā, kultūrā un vides aizsardzībā. Šajā rakstā jāmin fakts, ka kopš 2019. (t.sk. 2020, 2021 un 2022.gadā) draudzes ikdienas darbu un kultūras pieminekļa glābšanu nav atbalstījusi novada pašvaldība, noraidot draudzes pat minimālus atbalsta lūgumus, kas vērtējama kā negatīva pašvaldības vadošo politisko partiju tendence atstumt tās vēlētāju nepieciešamību pēc garīgām vērtībām.

 

Draudze pulcina iedzīvotājus uz svētbrīžiem, kalpošanas brīvprātīgo darbu un sniedz garīgo aprūpi saskaņā ar Bībeli un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Satversmi. Draudzi kā sabiedrisko organizāciju pamatā veido Aizkraukles un Skrīveru novadu kristīgie iedzīvotāji (107 pilntiesīgi draudzes locekļi un ap 10200 dievkalpojumu, svētbrīžu kristību, laulību un bēru ceremoniju apmeklētāju gadā), kuru garīgo lūgsnu un pulcēšanās centrs ir mūsu baznīca. Baznīca atrodas lauku teritorijā uz Aizkraukles un Skrīveru pagastu robežas – Senās Aizkraukles kultūrvēsturiskās telpas centrā. Baznīca būvēta 1680-1688.gadā un ir vissenākā reģiona būve – viduslaiku gotikas stila pērle, kas neskatoties uz vairākiem postošiem kariem, ir saglabāta līdz mūsdienām. Aizkraukles luterāņu baznīca glabā 17.gs.-20.gs. sākuma arhitektūras un mākslas oriģinālo substanci un atklāj gotikas stila senās būvniecības tehnoloģijas, senu inventāru, 19.gs. Aizkraukles muižas īpašnieku – baronu Šulcu ģimenes kapenes, pagrabu, 18.gs.kapsētu, relikvijas, 19.gs. mūra altārgleznu (16 kv.m.), 1943.gada Augusta Annusa altārgleznu “Kungs, mēs grimstam”  un daudzus citus vēstures materiālus  par draudzes un apkārtējā reģiona dzīvi, t.sk. baznīcas grāmatas par tajā kristītajiem un iesvētītajiem draudzes locekļiem 350 laika griežu (gadu) garumā.

Baznīca ir pieejama arī tūrisma apmeklējumiem, kuru skaits pieaug. Baznīcu 2022.gadā apmeklējuši ap 650 tūristu.

Baznīcas atjaunošana ir sabiedriskā labuma darbība kultūras nozarē ar valsts nozīmīgumu. Visas restaurācijas izpildes tehnoloģijas tiek saskaņotas ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Atskatoties uz Latvijas vēsturi, šis laiks ir “zelta laikmets”, jo draudzes, pirmkārt, var brīvi sludināt Dieva vārdu un kalpot, pretstatā muižniecības laikmetam un padomju laikmetam. Otrkārt lauku baznīcas kā, piemēram, Aizkraukles luterāņu baznīca, nav piedzīvojušas laikmetu, kad valsts vai Eiropa piešķirtu līdzekļus dievnama atjaunošanai. Kopš 21.gs. sākuma valstiskā līmenī ir nostiprinājusies atziņa, ka atjaunots kultūras piemineklis ir ne tikai tā īpašnieka ieguvums, bet tas ir Latvijas sabiedrības ieguvums un tautas kultūrvēsturiskā bagātība. Protams, ES un valsts budžeta līdzekļu apgūšana nav vienkārša. Tā paredz birokrātiskus šķēršļus un prasa zināšanas tieslietās un vadību zinātnēs, tomēr šo šķēršļu pārvarēšana ir iespējama. Kopš 2004.gada draudze veikusi neatlaidīgu darbu baznīcas un apkārtējās kultūrtelpas atjaunošanā.

Baznīcas remonti un draudzes īpašumā sabiedriski nozīmīgo teritoriju kopšana ar stabilu dinamiku attīsta draudzi kā garīgi spēcīgu organizāciju ar būtisku ietekmi reģionāla mēroga sabiedriskās domas veidošanā. Draudze rūpējas gan par baznīcu, gan realizējusi visā dabas parkā “Daugavas ieleja” kultūras pieminekļu glābšanas projektus un 2011.gadā izveidojusi tūrisma infrastruktūru – maršrutus, informatīvos stendus, norādes zīmes, atpūtas soliņus, kāpnes, tiltiņus, atkritumu urnas. Draudze ikdienā rūpējas arī par ļoti tūristu iecienītu Skrīveru novadā esošu objektu – Aizkraukles pilskalnu. Ik katrs var brīvi piekļūt šim kultūras piemineklim un baudīt seno Daugavas senlejas ainavu uz Jaunjelgavu un Sēlijas mežiem no 40m stāvuma virs Daugavas ūdens līmeņa. Pilskalns ir iecienīts arī aeroplānu un izpletņu lidotāju vidū. 2021.gada notika Latvijas Izpletņlēkšanas Federācijas rīkotas piezemēšanās disciplīnas sacensības.

Draudzes dievkalpojumi ir atbalsts un stiprinājums ik katram dzīves līkločos. Kopš 2022.gada 5.decembru darbu uzsākusi jaunā draudzes padome. Aicinu katru luterticīgo ņemt dalību draudzes dzīvē un uzņemties kalpošanu. Atskatoties uz 16 kalpošanas gadiem, esmu secinājis, ka šis kalpošanas laiks ir gan ņēmis – nervus un veselību, bet daudz vairāk svētījis, devis senās būvniecības un amatniecības  zināšanas un praksi man un daudziem draudzes līdzgaitniekiem. Draudze ir sevišķa ar to, kā tā ir spēcīgi gan Dieva vārda sludināšanā, gan fiziskā kalpošanā – kā papīra darbos, tā fiziskā darbā.

Dievs, daba. darbs. Mēs skrīverieši dzīvojam vienā no visskaistākajām vietām pasaulē, kas pārbagāta ar kultūru un dabas daudzveidību. Nekas cilvēku nepagodina vairāk, ka cita cilvēka atzinība par labi paveiktu darbu, pie tam labi paveiktais iepriecina darītāju vēl daudzus, jo daudzus gadus. Mūsu sajūtas, prieks, skumjas, cerība, mīlestība ir ārpus materiālā, ārpus  darba un atpūtas.

2024.gadā novēlu, lai, dzīvei skrienot cauri, būtu, protams, veselība jauniem darbiem, bet jo īpaši ticība un paļaušanās savos lēmumos uz Trīsvienīgo Dievu – Tēvu, Dēlu un Svēto Garu, jo dzīve bez Dieva vārda ir tikai tumsa.

Ar Dieva palīgu,
LELB Aizkraukles draudzes
priekšnieks Jānis Lapiņš