Aktuāli!

Koncerti Adventa laikā un Ziemassvētkos

Image result for vīru koris staburags16.decembrī 14:00 3.adventes dievkalpojums un

Aizkraukles kultūras centra

vīru kora STABURAGS koncerts

Ziemassvētkos

24.decembrī 17:00 Ziemessvētku dievkalpojums un

Zemnieku un Baumaņu ģimeņu

koncerts Ziemassvētkos

Related image

Aizkraukles baznīcā pēc 70 gadiem ieskandinātas ērģeles.

Latvijas valsts 100gades svētkos pirmo reizi pēc 70 gadiem ieskandinātās ērģeles. Ērģēlnieks un Jāzepa Mediņa mūzikas akadēmijas apbsolvents Raitis Kveska pēc dievkalpojuma sniedza arī koncertu, atklādams svētku klausītājiem instrumenta daudzveidību.

Saskaņā ar noslēgto ērģeļbūves līgumu, SIA “Ugāles ērģeļbūves darbnīca” demontējusi un uzstādījusi Aizkraukles baznīcā no Kungsholmas baptistu draudzes Stokholmā ērģeles, kuru apjoms atbilst baznīcas vajadzībām un prospekta parametriem: 4200 x 2100 mm, Manual C-a”’ Pedal C-f ‘. Darbi pabeigti par 90 procentiem. Ērģeļbūves izmaksas 7037,54 euro tiek segtas no AS VIRŠI-A ziedojuma, Aizkraukles novada domes atbalsta, kā arī saņemts ievērojams privātpersonu atbalsts un ziedojumi.

Turpmāk dievklapojumus pavadīs ērģeles! Aicinām katra mēneša 1.un 3.svētdienā plkst 14-00.

Projektu atblalsta

   Image result for Skriveri logo

Cilvēkam ir dvēsele, dievnamam – ērģeles, bet gars viens – Svētais gars!

DRAUDZES dzīve – Dievs, daba, darbs

Ar Dieva svētību draudze kalpo kopš 1680.gadā celtajā Aizkraukles luterāņu baznīcā, kas ir valsts nozīmes gotikas stila kultūras piemineklis. Dievnamā katra mēneša 1.un 3.svētdienā 14-00 notiek dievkalpojumi. Draudze par cilvēku ziedojumiem, nomas maksājumiem un piesaistītajiem projektu līdzkeļiem no ES, VKPAI un pašvaldībām veic baznīcas restaurāciju un draudzes īpašumā sabiedriski nozīmīgo kultūras un dabas teritoriju kopšanu un tūrisma infrastruktūru tajos. Draudzei ir  sabiedriskā labuma sniedzējas organizācijas statuss labdarībā, kultūrā un vides aizsardzībā.

Draudze pulcina iedzīvotājus uz svētbrīžiem, kalpošanas brīvprātīgo darbu un sniedz garīgo aprūpi saskaņā ar Bībeli un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Satversmi. Draudzi kā sabiedrisko organizāciju pamatā veido Aizkraukles un Skrīveru novadu kristīgie iedzīvotāji (107 pilntiesīgi draudzes locekļi un ap 3200 dievkalpojumu, svētbrīžu kristību, laulību un bēru ceremoniju apmeklētāju gadā), kuru garīgo lūgsmu un pulcēšanās centrs ir mūsu baznīca. Baznīca atrodas ārpus apdzīvotām vietām, lauku teritorijā, uz Aizkraukles un Skrīveru novadu robežas – Senās Aizkraukles kultūrvēsturiskās telpas centrā. Baznīca būvēta gotikas stilā un ir vissenākā reģiona būve, kas kā pērle, neskatoties uz vairākkārtējiem postošiem kariem, ir saglabāta līdz mūsdienām un kas atklāj gotikas stila senās būvniecības tehnoloģijas, mākslasdarbus, senu inventāru, Aizkraukles muižas īpašnieku – baronu Šulcu ģimenes kapenes, pagrabu, 18.gs.kapsētu, relikvijas, vēstures materiālus par draudzes un apkārtējā reģiona dzīvi un baznīcas grāmatas par tajā kristītajiem un iesvētītajiem draudzes locekļiem 350 laika griežu (gadu) garumā.

Baznīca ir pieejama tūrisma apmeklējumiem, kuru skaits pieaug, neskatoties uz remontiem, un kuru 2015.gadā apmeklējuši ap 250 tūristu. Baznīcas atjaunošana, t.sk. šajā projektā paredzētās iniciatīvas, ir sabiedriskā labuma darbība kultūras nozarē ar valsts nozīmīgumu. Visas restaurācijas izpildes tehnoloģijas tiek saskaņotas ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Baznīcas remonti padomju un 90-os gados naudas trūkuma dēļ veikti fragmentāri un nekvalitatīvi. Līdz ar to nepieciešama šīs garīgās un vēsturiskās nozīmes pērles glābšana un kultūrvēsturiskā vizuālā tēla estētiska atjaunošana.

Baznīcas remonti un draudzes īpašumā sabiedriski nozīmīgo teritoriju kopšana ar stabilu dinamiku attīsta draudzi kā garīgi spēcīgu organizāciju ar būtisku ietekmi reģionāla mēroga sabiedriskās domas veidošanā. Savā kalpošanā vadamies pēc taisnīguma apziņas un dzīvē gūtās pieredzes, ja iespējams arī nākot pretī katra cilvlēka vajadzībās. Draudze ir glābšanas bākuguns lūgsmu izslāpušajiem dzīves līkločos, jo bez Dieva vārda ir tikai tumsa.

Ar Dieva palīgu,
Aizkraukles evaņģēliski luteriskās draudzes
priekšnieks Jānis Lapiņš