Aktuāli!

AIZKRAUKLES LUTERĀŅU BAZNĪCĀ 4.novembrī plkst. 14:00
Kā ierasts 13:30 no Skrīveru autoostas kursēs mācītāja Valda busīņš uz un no baznīcas

Reformācijas centrā Kristus un Evaņģēlijs (skat.LELB.lv)

 

Aizkraukles pilskalna kopšanas darbi 2018

No 20.jūlija notiek Aizkraukles pilskalna kopšanas darbi – stāvo nogāžu un plakankalņu zāles trimmerēšana un novākšana. Darbus plānots pabeigt augustā. Darbu izmaksas tiks segtas no draudzes tiešmaksājumu un zemkopības institūta zemes nomas ieņēmumiem.

2018.gada 27.jūnijā draudze noslēgusi sadarbības līgumu Nr.3.35.2/173 ar Skrīveru novada domi, saskaņā ar kuru dome apņēmusies:

  • līdz 2018.gada 30.septembrim veikt pilskalna 50m garo kāpņu renovāciju, darbus saskaņojot ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (iepriekš VKPAI). Prognozētā tāme ~4000 euro.
  • Zemkopības institūta iedzīvotāju ērtībai aiz “Zemkopības insitūts 7” ēkas uz draudzes zemes izvietot bērnu rotaļu laukumu. Tā apsaimniekošanu veiks dome.

Draudzes uzstādītās pilskalna kāpnes pirms 8 gadiem.

Šobrīd kaptiāli remontējamas – Kāpt var, bet ļoti uzmanīgi! 

Nb!!! Ņemot vērā notiekošos darbus, lūdzam pilskalna apmeklētājus būt uzmanīgiem un rūpēties par savu un citu cilvēku drošību.

Mūs atbalsta Image result for Skriveri logo

Image result for tiešmaksājumi logo

 

 

 

Aizkraukles baznīcā uzsākti ērģeļu izbūves darbiImage result for Ugāles ērģeļbūves darbnīca logo

Saskaņā ar noslēgto ērģeļbūves līgumu, SIA “Ugāles ērģeļbūves darbnīca” demontējusi un piegādājusi Aizkraukles baznīcā no Kungsholmas baptistu draudzes Stokholmā ērģeles, kuru apjoms atbilst baznīcas vajadzībām un prospekta parametriem: 4200 x 2100 mm, Manual C-a”’ Pedal C-f ‘. Darbus plānots pabeigt 2018.gada 30.augustā. Patreiz baznīcā esošās pēc II pasaules kara izpostītās Herberta Kolbes 1926.gada ērģeles tiks demontētas, saglabājot vienīgi restaurējamās plēšas. Tā kā 2018.gada sākumā draudzes iesniegtais projekts LAD LEADER programmā Aizkraukles rajona partnerībā diemžēl neguva pietiekoši labu novērtējumu, lai saņemtu finansējumu. Ērģeļbūves izmaksas 7037,54 euro tiks segtas no AS VIRŠI-A ziedojuma un Aizkraukles novada domes atbalsta.                                                                                                                                                                       Projektu atblalsta

Image result for Skriveri logo

Cilvēkam ir dvēsele, dievnamam – ērģeles, bet gars viens – Svētais gars!

 

Aizkraukles baznīcas fasādes krāsojuma izpēteImage result for Arhitektoniskās izpētes grupa logo

2017.gadā draudze veikusi Aizkraukles luterāņu baznīcas, valsts nozīmes kultūras piemineklis Nr.6155, fasādes ekspertīzi, sadarbībā ar būvekspertu Jāni Ozolu, lai veiktu fasādes renovāciju. 2018.gada 4.janvārī lūgts Nacionālai kultūras mantojuma pārvaldei (NKMP) finansējums fasādes renovācijai, taču NKMP lūgusi veikt padziļinātu fasādes krāsojuma slāņu izpēti. 2018.gada 10.jūlijā draudze noslēgusi finansēšanas līgumu ar NKMP par 1500 euro piešķiršanu un 100 euro atlikums jāsedz draudzei, lai SIA “Arhitektorniskās izpētes grupa” (AIG) veiktu visas baznīcas fasādes krāsojuma izpētes darbus. Darbu rinda ir gara un krāsojuma izpēti AIG apņēmusies veikt līdz š.g.30.oktobrim. Izpētes mērķis – 17.gs. autentisks krāsojums.   

Projektu atblalstaun Jūsu ziedojumi sabiedriskam labumam.

DRAUDZES dzīve – Dievs, daba, darbs

Ar Dieva svētību draudze kalpo kopš 1680.gadā celtajā Aizkraukles luterāņu baznīcā, kas ir valsts nozīmes gotikas stila kultūras piemineklis. Dievnamā katra mēneša 1.un 3.svētdienā 14-00 notiek dievkalpojumi. Draudze par cilvēku ziedojumiem, nomas maksājumiem un piesaistītajiem projektu līdzkeļiem no ES, VKPAI un pašvaldībām veic baznīcas restaurāciju un draudzes īpašumā sabiedriski nozīmīgo kultūras un dabas teritoriju kopšanu un tūrisma infrastruktūru tajos. Draudzei ir  sabiedriskā labuma sniedzējas organizācijas statuss labdarībā, kultūrā un vides aizsardzībā.

Draudze pulcina iedzīvotājus uz svētbrīžiem, kalpošanas brīvprātīgo darbu un sniedz garīgo aprūpi saskaņā ar Bībeli un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Satversmi. Draudzi kā sabiedrisko organizāciju pamatā veido Aizkraukles un Skrīveru novadu kristīgie iedzīvotāji (107 pilntiesīgi draudzes locekļi un ap 3200 dievkalpojumu, svētbrīžu kristību, laulību un bēru ceremoniju apmeklētāju gadā), kuru garīgo lūgsmu un pulcēšanās centrs ir mūsu baznīca. Baznīca atrodas ārpus apdzīvotām vietām, lauku teritorijā, uz Aizkraukles un Skrīveru novadu robežas – Senās Aizkraukles kultūrvēsturiskās telpas centrā. Baznīca būvēta gotikas stilā un ir vissenākā reģiona būve, kas kā pērle, neskatoties uz vairākkārtējiem postošiem kariem, ir saglabāta līdz mūsdienām un kas atklāj gotikas stila senās būvniecības tehnoloģijas, mākslasdarbus, senu inventāru, Aizkraukles muižas īpašnieku – baronu Šulcu ģimenes kapenes, pagrabu, 18.gs.kapsētu, relikvijas, vēstures materiālus par draudzes un apkārtējā reģiona dzīvi un baznīcas grāmatas par tajā kristītajiem un iesvētītajiem draudzes locekļiem 350 laika griežu (gadu) garumā.

Baznīca ir pieejama tūrisma apmeklējumiem, kuru skaits pieaug, neskatoties uz remontiem, un kuru 2015.gadā apmeklējuši ap 250 tūristu. Baznīcas atjaunošana, t.sk. šajā projektā paredzētās iniciatīvas, ir sabiedriskā labuma darbība kultūras nozarē ar valsts nozīmīgumu. Visas restaurācijas izpildes tehnoloģijas tiek saskaņotas ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Baznīcas remonti padomju un 90-os gados naudas trūkuma dēļ veikti fragmentāri un nekvalitatīvi. Līdz ar to nepieciešama šīs garīgās un vēsturiskās nozīmes pērles glābšana un kultūrvēsturiskā vizuālā tēla estētiska atjaunošana.

Baznīcas remonti un draudzes īpašumā sabiedriski nozīmīgo teritoriju kopšana ar stabilu dinamiku attīsta draudzi kā garīgi spēcīgu organizāciju ar būtisku ietekmi reģionāla mēroga sabiedriskās domas veidošanā. Savā kalpošanā vadamies pēc taisnīguma apziņas un dzīvē gūtās pieredzes, ja iespējams arī nākot pretī katra cilvlēka vajadzībās. Draudze ir glābšanas bākuguns lūgsmu izslāpušajiem dzīves līkločos, jo bez Dieva vārda ir tikai tumsa.

Ar Dieva palīgu,
Aizkraukles evaņģēliski luteriskās draudzes
priekšnieks Jānis Lapiņš