Aktuāli!

sermonLIELĀ LŪDZAMĀ DIENA

Dievkalpojums Aizkraukles baznīcā 26.februārī 2020 plkst. 17:00

Jēzus saka: Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Jeb vai ir cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz, dotu akmeni?  Jeb, kad tas zivi lūdz, tam dotu čūsku? Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz? (Mt. 7:7–11)

Baznīcas gada ritējumā Ciešanu laiks jeb gavēnis sākas četrdesmit dienas pirms Lieldienām, un to ievada Lielā lūdzamā diena. Šīs četrdesmit dienas pārņemtas no Vecās Derības, kā arī Jēzus tuksnesī pavadītā laika, kad Viņš četrdesmit dienas gavēja un Viņu sātans trīs reizes kārdināja. Uzvarējis velna kārdinājumus, Jēzus iesāka Savu ciešanu ceļu, pēdējo reizi dodoties uz Savu pilsētu Jeruzālemi, lai īstenotu visas cilvēces pestīšanas plānu, kuru Dievs bija apsolījis piepildīt jau pirmajiem šīs zemes iemītniekiem, pirms padzina tos no Ēdenes dārza, tamdēļ Ciešanu laika dievkalpojumos tiek pasludināti tie Dieva vārdi, kas vēstī par notikumiem šajā ceļā, par Viņa ciešanām un krusta nāvi. Šinī laikā ticīgie ļaudis, pārdzīvojot Kristus ciešanas, mēdz atsacīties no noteiktiem ēdieniem, izpriecām un skaļiem pasākumiem, kas traucē koncentrēties uz garīgām vērtībām un patiesu grēknožēlu, lai patiesā ticībā iegūtu līdzdalību Kristus nopelnā – Viņa ciešanās, krusta nāvē un augšāmcelšanās brīnumā.

 

DRAUDZES dzīve – Dievs, daba, darbs

Ar Dieva svētību draudze kalpo kopš 1680.gadā celtajā Aizkraukles luterāņu baznīcā, kas ir valsts nozīmes gotikas stila kultūras piemineklis. Dievnamā katra mēneša 1.un 3.svētdienā 14-00 notiek dievkalpojumi. Draudze par ziedojumiem, nomas maksājumiem un piesaistītajiem projektu līdzkeļiem no ES, VKPAI un pašvaldībām veic baznīcas restaurāciju un draudzes īpašumā sabiedriski nozīmīgo kultūras un dabas teritoriju kopšanu un tūrisma infrastruktūru tajos. Draudzei ir  sabiedriskā labuma sniedzējas organizācijas statuss labdarībā, kultūrā un vides aizsardzībā.

Draudze pulcina iedzīvotājus uz svētbrīžiem, kalpošanas brīvprātīgo darbu un sniedz garīgo aprūpi saskaņā ar Bībeli un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Satversmi. Draudzi kā sabiedrisko organizāciju pamatā veido Aizkraukles un Skrīveru novadu kristīgie iedzīvotāji (107 pilntiesīgi draudzes locekļi un ap 3200 dievkalpojumu, svētbrīžu kristību, laulību un bēru ceremoniju apmeklētāju gadā), kuru garīgo lūgsmu un pulcēšanās centrs ir mūsu baznīca. Baznīca atrodas ārpus apdzīvotām vietām, lauku teritorijā, uz Aizkraukles un Skrīveru novadu robežas – Senās Aizkraukles kultūrvēsturiskās telpas centrā. Baznīca būvēta gotikas stilā un ir vissenākā reģiona būve, kas kā pērle, neskatoties uz vairākkārtējiem postošiem kariem, ir saglabāta līdz mūsdienām un kas atklāj gotikas stila senās būvniecības tehnoloģijas, mākslasdarbus, senu inventāru, Aizkraukles muižas īpašnieku – baronu Šulcu ģimenes kapenes, pagrabu, 18.gs.kapsētu, relikvijas, vēstures materiālus par draudzes un apkārtējā reģiona dzīvi un baznīcas grāmatas par tajā kristītajiem un iesvētītajiem draudzes locekļiem 350 laika griežu (gadu) garumā.

Baznīca ir pieejama tūrisma apmeklējumiem, kuru skaits pieaug, neskatoties uz remontiem, un kuru 2015.gadā apmeklējuši ap 250 tūristu. Baznīcas atjaunošana, t.sk. šajā projektā paredzētās iniciatīvas, ir sabiedriskā labuma darbība kultūras nozarē ar valsts nozīmīgumu. Visas restaurācijas izpildes tehnoloģijas tiek saskaņotas ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Baznīcas remonti padomju un 90-os gados naudas trūkuma dēļ veikti fragmentāri un nekvalitatīvi. Līdz ar to nepieciešama šīs garīgās un vēsturiskās nozīmes pērles glābšana un kultūrvēsturiskā vizuālā tēla estētiska atjaunošana.

Baznīcas remonti un draudzes īpašumā sabiedriski nozīmīgo teritoriju kopšana ar stabilu dinamiku attīsta draudzi kā garīgi spēcīgu organizāciju ar būtisku ietekmi reģionāla mēroga sabiedriskās domas veidošanā. Savā kalpošanā vadamies pēc taisnīguma apziņas un dzīvē gūtās pieredzes, ja iespējams arī nākot pretī katra cilvlēka vajadzībās. Draudze ir glābšanas bākuguns lūgsmu izslāpušajiem dzīves līkločos, jo bez Dieva vārda ir tikai tumsa.

Ar Dieva palīgu,
Aizkraukles evaņģēliski luteriskās draudzes
priekšnieks Jānis Lapiņš