Dabas parks Daugavas ieleja

Dabas aizsardzības pasākumi

Draudze saviem spēkiem veic dabas parka “Daugavas ieleja” 2011.gadā uzstādītās tūrisma infrastruktūras – stendu, solu, norādes stabu u.tml. atjaunošanu. Pateicības Skrīveru novada domei par jaunajām pilskalna kāpnēm un īpaša pateicības skolotājai Dainai Vancānei – Viļumai par Ašķeres takas  (Jūsu Spīdolas takas) pakāpienu atjaunošanu, tā arī darbu izpildītājiem un finansētājai Daugavas Savienībai. Diemžēl vandālisms atkārtojas, tiek gāzti stendi, iznīcināti stendi ar vēturisk0 informāciju par apskates vietu. Pilskalnā divreiz uzlauztā draudzes ziedojumu kastīte vairs netiks atjaunota, kā arī vēl tiek meklēti risinājumi 4x3m lielā lūgšanu stenda atjaunošanai pie baznīcas jau 3reiz šajā gadā (skat. rakstu laikrakstā Staburags “Vandaļu posta darbi pie baznīcas”). Šādi postījumi jo īpaši ir zemiski to sabiedriskā labuma dēļ. Aicinu nepostīt, bet aculieciniekus ziņot draudzei vai Aizkraukles policijai. Draudzes priekšnieks J.Lapiņš tālr:26593956

Par dabas parku

Dabas parks Daugavas ieleja atrodas Aizkraukles, Jaunjelgavas un Skriveru novados, starp Jaunjelgavas un Aizkraukles pilsētām Daugavas krastos. Dabasparks ir ieklauts Eiropas nozimes Natura 2000 aizsargājamo teritoriju sarakstā.Dabas parka kopplatiba ir 1091 ha, no tās

• 225,2 ha jeb 20,6% aiznem Daugavas upe,

• 47,9 ha jeb 4,4% ir pagastu ipašumi,

• 817,9 ha jeb 75% – privatie ipašumi.

Pavisam dabas parka teritorijā ir ap 140 zemes īpašuma vienībām. Atsevišķo īpašumu platība 67% gadījumu ir robežās līdz 5 ha, bet virs 10 ha – tikai 18% gadijumu. Lielākā īpašuma platiba ir 42,8 ha.Aizsargājamā teritorijas daļa no Daugavas ielejas un Piedaugavas joslas, kas ir viens no senāk apgūtajiem un apdzīvotajiem apvidiem Latvijā. Par to liecina nozīmīgie kultūrvēstures pieminekļi, kā arī kopumā – senā un vizuāli krāšņā Daugavas ielejas kultūrainava. Dabas apstākļi un ilgstoša cilvēka darbība lielā mēra nosaka šodien redzamo ainavu, tās īpatnējo telpisko struktūru, mežu, lauksaimniecibas zemju un apdzīvojuma elementu izvietojumu. Daugavas ieleja ir labs piemērs tam, ka kultūrainava var saglabāties nozīmīgas dabas vērtības.