Dabas parks Daugavas ieleja

Dabas aizsardzības pasākumi

Draudze saviem spēkiem veic dabas parka “Daugavas ieleja” 2011.gadā uzstādītās tūrisma infrastruktūras – stendu, solu, norādes stabu u.tml. atjaunošanu.

Pateicības Skrīveru novada domei par jaunajām pilskalna kāpnēm un tiltiņiem pāri Ašķeres upes strautam. Īpaša pateicības skolotājai Dainai Vancānei – Viļumai par Ašķeres takas  (Jūsu Spīdolas takas) atjaunošanu, tā arī darbu izpildītājiem un finansētājai Daugavas Savienībai.

30.08.2020. pabeigta Augsto kalnu – Aizkraukles pilskalna, kutlūras piemineklis Nr.127 trimmerēšana, pļaušana un zāles novākšana. Tāpat minētie pasākumi veikti citās BDUZ platībās, ko par kurām draudze uzņēmusies saistības pret LAD, t.sk. Badakalns. Darbu izpilde J.Lapiņš, A.Krauklis, A.Lejiņš, E.Smilškalne, A.Rudaka, E.Lapiņa.
2019.gada maijā draudze vekusi Aizkraukles pilskalna kreisajā pusē plūstošā strauta izteces gultnes rakšanas 300m garumā. Minētais pasākums bija nepieciešams, lai apturētu Aizkraukles pilsklana pakājē esošās pļavas, kurrā atrodas šīs ūdentces viduslaiku kapsēta, pārpurvošanos. Gar ūdenteci izveidota tūrisma pastaigas taka – ANTONA TAKA, par godu Skrīveru vidusskolas fizikas skolotājam, novadpētniekam, Trīs Zvaigžņu ordeņa kavalierim Leonīdam Antonam. Tā kā vēsturiskajos materiālos nebija atrodams minētā strauta hidronīms, draudze deva šai ~2km garajai ūdentcei nosaukumu – ALDZIJĀŅU STRAUTS. Darbu izpildi veica Alberts Krauklis, ekskavatorists Dzintars Gabranovs, caurteku izbūve Jānis Cinītis un planēšanas darbi traktorists Jānis Lapiņš.

Par dabas parku

Dabas parks Daugavas ieleja atrodas Aizkraukles, Jaunjelgavas un Skriveru novados, starp Jaunjelgavas un Aizkraukles pilsētām Daugavas krastos. Dabasparks ir ieklauts Eiropas nozimes Natura 2000 aizsargājamo teritoriju sarakstā.Dabas parka kopplatiba ir 1091 ha, no tās

• 225,2 ha jeb 20,6% aiznem Daugavas upe,

• 47,9 ha jeb 4,4% ir pagastu ipašumi,

• 817,9 ha jeb 75% – privatie ipašumi.

Pavisam dabas parka teritorijā ir ap 140 zemes īpašuma vienībām. Atsevišķo īpašumu platība 67% gadījumu ir robežās līdz 5 ha, bet virs 10 ha – tikai 18% gadijumu. Lielākā īpašuma platiba ir 42,8 ha.Aizsargājamā teritorijas daļa no Daugavas ielejas un Piedaugavas joslas, kas ir viens no senāk apgūtajiem un apdzīvotajiem apvidiem Latvijā. Par to liecina nozīmīgie kultūrvēstures pieminekļi, kā arī kopumā – senā un vizuāli krāšņā Daugavas ielejas kultūrainava. Dabas apstākļi un ilgstoša cilvēka darbība lielā mēra nosaka šodien redzamo ainavu, tās īpatnējo telpisko struktūru, mežu, lauksaimniecibas zemju un apdzīvojuma elementu izvietojumu. Daugavas ieleja ir labs piemērs tam, ka kultūrainava var saglabāties nozīmīgas dabas vērtības.