Dabas parks Daugavas ieleja

Dabas parks Daugavas ieleja atrodas Aizkraukles, Jaunjelgavas un Skriveru novados, starp Jaunjelgavas un Aizkraukles pilsētām Daugavas krastos. Dabasparks ir ieklauts Eiropas nozimes Natura 2000 aizsargājamo teritoriju sarakstā.Dabas parka kopplatiba ir 1091 ha, no tās

• 225,2 ha jeb 20,6% aiznem Daugavas upe,

• 47,9 ha jeb 4,4% ir pagastu ipašumi,

• 817,9 ha jeb 75% – privatie ipašumi.

Pavisam dabas parka teritorijā ir ap 140 zemes īpašuma vienībām. Atsevišķo īpašumu platība 67% gadījumu ir robežās līdz 5 ha, bet virs 10 ha – tikai 18% gadijumu. Lielākā īpašuma platiba ir 42,8 ha.Aizsargājamā teritorijas daļa no Daugavas ielejas un Piedaugavas joslas, kas ir viens no senāk apgūtajiem un apdzīvotajiem apvidiem Latvijā. Par to liecina nozīmīgie kultūrvēstures pieminekļi, kā arī kopumā – senā un vizuāli krāšņā Daugavas ielejas kultūrainava. Dabas apstākļi un ilgstoša cilvēka darbība lielā mēra nosaka šodien redzamo ainavu, tās īpatnējo telpisko struktūru, mežu, lauksaimniecibas zemju un apdzīvojuma elementu izvietojumu. Daugavas ieleja ir labs piemērs tam, ka kultūrainava var saglabāties nozīmīgas dabas vērtības.